Da kummt die Sunn’

Da kummt die Sunn’da kummt die Sunn’ich freu’ michdes is’ klaasGlabst net a dues war a langer kalder WinterGlabst net a dues war schon viel z’lang ni mehr woarmGlabst net a dujetzt wir des Eis doch wieder schmelzenGlabst net a dujetzt wer’n die Blum’ bald wieder blüh’n